трећа година

тема: Молекуларна биологија

Нуклеинске  киселине

Протеини

појам гена генома генетичког кода

Репликација

Транскрипција

Транслација

Експресија гена

тема: Генетика

хромозомска основа наслеђивања

Правила наслеђивања по Менделу

дихибридно укрштање

ТИПОВИ НАСЛЕЂИВАЊА

типови наслеђивања

Задаци ( примена правила наслеђивања)

детерминација пола

Извори генетичке варијабилности

мутације генске и хромозомске

Mетоде изучавања у генетици човека и кариотип човека

Последице укрштања у сродству

Пренатална дијагностика

Аутозомно доминантно и рецесивно наслеђивање

 

Advertisements