Транслација

По завршеној транскрипцији гена генетичке информације се у процесу транслације “преводе“ у редослед аминокиселина у протеинима и то је њихова примарна структура.

Од примарне структуре протеина зависи њихова просторна структура, а од просторне зависи улога протеина. Протеини су одговорни за одвијање свих виталних процеса у организму.

Транслација

Транслација је превођење генетичке информације коју носи иРНК у редослед аминокиселина у протеину. Транслација је синтеза протеина. Одвија се у неколико фаза, уз учешће рибозома, иРНК, тРНК и великог броја ензима. Tоком транслације никада не долази до директног контакта иРНК и амино киселине, већ амино киселине препознају одговарајуће кодоне помоћу тРНК.

translacija1 Наставите са читањем

Ћелијска мембана

Ћелијска мембрана је фина, танка опна, сложеног хемијског састава и структуре која игра веома важну улогу у животу сваке ћелије.

Улога:

 • даје облик ћелији
 • штити ћелију
 • омогућава комуникацију ћелије са спољашњом средином и другим ћелијама
 • регулише транспорт материја у ћелију и из ћелије

Грађа

Анализа хемијског састава ћелије је показала да је она углавном изграђена од липопротеина. И то су протеини заступљени са 60% док липиди са 40%. Поред ових молекула у мембрани се налазе и угљени хидрати али у знатно мањем проценту 5%.

Липиди који граде ћелијску мембрану су фосфолипиди, али има и стероида, холестерола.

Ћелијска мембрана је грађена од два слоја фосфолипида у који су уроњени протеини који нису фиксирани већ се активно крећу.

Membrana Наставите са читањем

Прокариотска ћелија

Ћелија је основна јединица грађе и функције свих живих бића.

У свим ћелијама без обзира на њихову функцију одвијају се одређени процеси:

 • метаболички процеси процеси размене материје и енергије са спољашњом средином. Ту спадају процеси анаболизма синтезе сложених једињења у присуству ензима и уз утрошак енергије и процеси катаболизма разлагање сложених материја у присуству ензима и уз ослобађање енергије.
 • раст тј. увећање масе
 • деоба изузев нервних ћелија
 • кретање (псеудоподије, бичеви) или кретање живе материје у цитоплазми
 • примање дражи из спољашње средине ( рецептори) и реакција  на њих

У живом свету потоје два основна типа ћелија прокариотска ћелија ( без организованог једра ) и еукариотска ћелија ( са организованим једром). Прокариотски тип  ћелије имају бактерије и модрозелене алге док сви остали организми имају еукариотски тип ћелије.

Грађа прокариотске ћелије

360px-Semaprokariota Наставите са читањем

Pseudocelomata , Nematoda – ваљкасти црви

Организми код којих се образује примарна телесна дупља називају се псеудоцеломате. Псеудоцеломатама припадају различите групе организама којима је заједничка особина да поседују псеудоцелом.

 Присуство дупље одваја унутрашње органе од телесног зида па је брже кретање јер рад мишића не утиче на рад унутрашњих органа. Разношење материја је ефикасније, а  има и  улогу хидрауличког скелета Наставите са читањем

Platodes – паренхиматични црви

Групи Platodes – паренхиматичних црва припадају две групе организама то су:

 • Platyhelminthes пљоснати црви
 •  Nemertina

Ови организми немају телесну дупљу , код њих се између мишића и унутрашњих органа налази ткиво – паренхим. Билатерално су симетрични. Активно се крећу, услед чега је дошло до концентрисања чуних и нервних ћелија у предњем делу тела и образовање главеног региона што се назива цефализација. Наставите са читањем

Транскрипција

ДНК се налази у једру и никада не напушта једро, а синтеза протеина се врши у цитоплазми на рибозомима у ћелији постоји друга нуклеинска киселина РНК која ту информацију о синтези протеина преноси из једра до цитоплазме.  Генетичка информација се  преноси кроз ћелију из једра у цитоплазму  посредством иРНК, које настају преписивањем ( транскрипцијом) гена.

Под транскрипцијом се подразумева синтеза РНК преписивањем једног ланца дела ДНК који обухвата један или неколико гена. Као резултат транскрипције у ћелији настају све три врсте РНК: иРНК, тРНК, рРНК. Наставите са читањем